Øystein Herland © 2009

News

 

 

• Nå ! 

Denne ukens viktigste saker

 

• Overskrifter »

Her finner du de overskrifter jeg mener er viktigst i dagens samfunnsdebatt

 

• Arkiv »

Her finner du litt eldre stoff som er publisert i en del sammenhenger.

 

 

 

 

Dette er hjemmesiden til Øystein Herland.  Her vil du finne mine betraktninger om trafikk, miljø, teknologi, politikk og også andre små klipp om hva som opptar meg.

 

 

Arkiv

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Nasjonal transportplan og Nullvisjonen

Publisert første gang 4. mai 2009

 

Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 og Nullvisjonen for antall hardt skadde og drepte i trafikken.

 

Den 13. mars 2009 la Regjeringen frem ny Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 og fikk stort fokus fra media.  Fra politisk hold skulle denne planen være en revolusjon innen samferdsel for de neste 10 år og rette opp forsømmelsene fra tidligere regjeringer.

 

Jeg vil begrense mine refleksjoner til vei og trafikksikkerhet.

 

Det er ingen overdrivelse at den norske veistandard har vært viet betydelig oppmerksomhet de siste 12 måneder.  Dette omfatter alt fra veienes tilstand, fremkommelighet, standard i forhold til andre land i Europa og sist, men ikke minst, trafikkulykker.

 

I slike sammenhenger slåes det alltid politisk mynt på denne type tema.  Sittende Regjering gjør alltid det "dobbelte" av den forrige, men blir

beklageligvis noe "hemmet" av at det er mye å ta igjen fra det som sist satt ved makten.  Slike diskusjoner fører i sin alminnelighet ikke til noen verdens ting, bortsett fra kanskje et snev av underholdningsverdi i dagsaktuelt media bilde.

 

Imidlertid er det også noe tragisk ved denne type diskusjoner.  På vårt veinett, i et av verdens rikeste land,  blir over 1000 mennesker hardt skadd og mer enn 200 mennesker forulykker hvert eneste år på grunn av dårlig

veistandard og manglende vedlikehold.  Dette må vi gjøre noe med!

 

Vi kan ikke akseptere at man tillater seg å slå politisk mynt på dette tema.  Å ta tak i denne alvorlige situasjonen er et tverrpolitisk ansvar og arbeidet må intensiveres nå.

 

Derfor så vi i spenning frem til hvordan denne nasjonale transportplanen ville håndtere og videreføre våre myndigheters Nullvisjon for antall drepte og hardt skadde i trafikken.

 

Og jo, Nullvisjonen omtales til vår store glede, den er altså ikke lagt bort eller forsvunnet i den politiske sjarmoffensiv som de regjerende partier nå legger frem.  Imidlertid blir vår lille gledesstund, fort omgjort til økt bekymring.  Vi kan lese i en relatert pressemelding fra Samferdselsdepartementet at Nullvisjonen eksisterer men at visjonen nok ikke kan nåes innen 2020.  Dette er i seg selv en svært skuffende konklusjon.  Imidlertid gjør det oss enda mer bekymret når vi leser videre at ambisjonen for reduksjon av hard skadde i trafikken over de neste 10 år skal reduseres med 35 %.  Rask hoderegning sier at dette blir nokså nøyaktig 3,5 % pr år de neste 10 årene.

 

Ut fra dette tillater vi oss å korrigere uttrykket ambisjon til manglende ambisjon og konstaterer, svært så skuffet, at våre sittende politikere faktisk ikke har til hensikt at vi i Norge skal nå vår Nullvisjon.

 

Med vår kunnskap om temaet trafikk, fra øvrige land i Europa, er vårt fravær av ambisjoner i Norge nokså nedstemmende.  Vi skulle kunne la oss friste til å trekke konklusjoner at med den målsetning som nå legges frem, har våre regjerende politiske partier foretatt en liten "helgardering" for å kunne slå politisk mynt på dette litt senere.  Vi skal la denne påstanden ligge, i hvert fall inntil videre.

 

På bakgrunn av den skuffelse vi føler ut fra våre forventninger til den fremlagte Nasjonale Transportplan og Nullvisjonen har vi gjort noen egne betraktninger i hva dette vil innebære for sikkerheten på våre veier i den neste 10-års perioden.

 

Med dagens antall hardt skadde og drepte pr. år i den kommende 10-års periode, skal 2330 mennesker forulykke i trafikken de neste 10 årene.  I samme periode skal 8790 personer bli hardt skadet.  Totalt blir dette skremmende 11120 hardt skadde og drepte i årene den nye Nasjonale Transportplan omfatter.

 

Våre myndigheter legger opp til en reduksjon på 35 % i denne perioden.  Vår enkle matematiske øvelse viser at 815 menneskeliv skal spares gjennom vagt definerte tiltak, men fortsatt skal over 1500 mennesker miste livet i trafikkulykker i denne perioden.

 

Gjør vi tilsvarede enkle matematiske øvelse på antall hardt skadde, skal antallet reduseres med 3076 i perioden, men fortsatt vil mer enn 5700 mennesker bli hard skadd i trafikken i samme perioden.

 

Dette er makaber matematikk men også skremmende tall!

 

Vi trekker derfor våre refleksjoner et lite skritt videre.  Pålitelige data viser at de samfunnsøkonomiske kostnader ved alvorlige ulykker og dødsfall i trafikken er betydelige.

 

De samfunnsøkonomiske kostnadene relatert til dødsulykker utgjør i 2007 kroner ca 7 milliarder kroner.  For meget alvorlige og alvorlige ulykker er de årlige kostnadene ca 8 milliarder kroner.  Altså er de samfunnsøkonomiske årlige kostnadene ca 15 milliarder kroner.  Jeg tillater meg å henlede oppmerksomheten til de årlige bevilgningene til veibygging og vedlikehold, men ytterligere refleksjoner vil i den sammenheng kreves belyst i en egen artikkel.  Vi får eventuelt komme tilbake på det ved en senere anledning.

 

Tar vi således vår lille matematiske øvelse videre relatert til Nasjonal Transportplan vil kostnadene over den kommende 10-års periode med dagens antall ulykker beløpe seg til svimlende 150 milliarder 2007 kroner.  Skulle myndighetene lykkes å nå sin målsetning i reduksjon vil kostnadene være redusert til 100 milliarder 2007 kroner.

 

 

Vi tillater oss å påstå at det umulig kan være feil å relatere denne kostnaden opp mot kostnadene for mottiltak som reduserer antall drepte og hardt skadde i trafikken.

 

På slutten av fjoråret utga Statens vegvesen rapporten "Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken."

Denne rapporten inneholder mange interessante analyser, og vi stopper ved spesielt en.

 

Feil som gjøres av bilføreren utgjør en betydelig del av ulykkesårsakene.  For å korrigere for dette må ny teknologi i form av aktive sikkerhetssystemer taes i bruk.   Teknologien finnes i dag, men krever utskifting til en betydelig nyere bilpark enn den vi har i dag.

 

Bilens passive sikkerhet (karosserisikkerhet) har også en vesentlig betydning i utfallet ved ulykkene.  En hyppigere utskiftning av bilparken vil bidra i riktig retning, men det bør også vurderes om det skal settes fremtidige krav til passiv sikkerhet.

 

Farlig sideterreng på våre veier utgjør en betydelig økt risiko for alvorlige ulykker.  Derfor må det utføres betydelig utbedring av sideterrenget langs norske veier.

 

 

Setter vi disse tre elementene sammen, får vi en meget enkel sammenstilling som viser forutsetningene for at vi skal kunne nå vår Nullvisjon for antall hardt skadde og drepte i trafikken.

NULLVISJONEN

 

 

 

NULLVISJONEN


Vi råder som vi ser over alle virkemidlene som skal til for å nå visjonen vår.  Det finnes en betydelig samfunnsøkonomisk kostnadsbesparelse som burde bidra vesentlig til at finansieringen kan løses.

 Det beklagelige er derfor at det ser ut til å mangle politiske ambisjoner om å nå målsetningen.  Det er ikke akseptabelt og bør påvirke vårt valg av fremtidige politikere.

 

Vi tror at Nullvisjonen må bli et folkets krav mot våre politikere, da beveger vi oss fra politiske festtaler til praktisk handling, for hvert liv spart den neste 10-års periode har vi tatt ytterligere et steg i riktig retning.

 

 

Mai 2009

 

Øystein Herland

 

 


 

Tilbake

 

 

 

Kontakt meg gjerne på :

 

post@oherland.no